Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ra ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ESoft update

Tham khảo nội dung quyết định:

http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=87928

Số người truy cập từ 01/06/2006: